PHOTOS

Birds of the Arboretum

White throated sparrow, _Zonotrichia albicollis_, migrating through.

White throated sparrow, Zonotrichia albicollis, migrating through.